International Dog Show (CACIB) - RYBNIK, 01-09-2019 Polsko

02.09.2019 10:59

My Tara, mezitřída, V1, CAC, CACIB, BOS

Marley, mezitřída V2, Res. CAC